Zpět na hlava.netÚvod
Co je to rychlost?
Co je to průměrná rychlost?
Co je to tachograf?
Popis ovládání appletu.
Technické poznámky!
Applet
Úvod

     Tato stránka, stejně jako applet, vznikla jako semestrální práce z předmětu Programovací jazyky pro WWW, který je přednášen na FEL ČVUT v Praze.
Applet by měl demonstrovat fyzikální pojem rychlosti, průměrné rychlosti a ujeté vzdálenosti. Okamžitá rychlost se zaznamenává do grafu.
Vysvětlení pojmů v dalším textu je značně zjednodušeno a je určeno pro zhruba první ročník střední školy.Co je to rychlost?

     Okamžitá rychlost je definována jako změna dráhy ku změně času. Je popsána následujícím vztahem:
Vzorec rychlosti

     Kde r je ujetá vzdálenost za určitý čas t. Rychlost se dá samozřejmě definovat i jinak, např. pomocí derivací, ale tím se zde nebudeme zabývat.
Rychlost je obecně vektorová veličina, ale pro zjednodušení ji zde bereme jen jako skalární veličinu, resp. pohyb jako přímočarý, což znamená, že vektor rychlosti má stále stejný směr.


Co je to průměrná rychlost?

     Průměrná rychlost je definována jako poměr celkové ujeté vzdálenosti a času potřebného k ujetí této vzdálenosti.
Průměrnou vzdálenost můžeme vyjádřit vztahem:
Vzorec prumerne rychlosti

Vzorec ukazuje výpočet průměrné rychlosti na určitém úseku dráhy r, kterou těleso urazilo za čas t.


Co je to tachograf?

     Tachograf je zařízení, které zaznamenává okamžitou rychlost tělesa, většinou automobilu. Dá se říci, že je to jakýsi tachometr rozvinutý do časové osy. Applet simuluje toto zařízení dvojrozměrným grafem, kde na vodorovné ose "běží" čas a na svislé se zaznamenává okamžitá rychlost autíčka.


Popis ovládání appletu

     Rozmístění prvků v poli appletu:
    Informační část
V horní části appletu vidíte informace o hodnotách nejdůležitějších veličin - okamžitá rychlost, ujetá vzdalenost a průměrná rychlost.
    Simulační část
Uprostřed vlevo jezdí autíčko.
    Ovládací část
Uprostřed vpravo. Zde máte možnost nastavit si rychlost autíčka (rozmezí 0 až 150 km/h). Tlačítkem Start se rozběhne meření času (v sekundách), okamžité rychlosti a dalších veličin. Tlačítko Stop má přesně opačnou funkci. Tlačítko Vynuluj znuluje všechny naměřené hodnoty a smaže křivku nakreslenou tachografem. A konečně tlačítko Reset Tachografu smaže jen tachograf, simulace probíhá dál bez další změny.
    Část tachografu
V dolní části se zaznamenává, jakou rychlostí jede autíčko v každé vteřině.

Technické poznámky

     Applet byl napsán v Microsoft Developer Studiu 97 Visual J++ 1.1.

APPLET


Zpět na hlava.net